Sở Xây Dựng UBND tỉnh Hải Dương ra Văn bản số 1472/SXD-QHPTĐT Về việc lấy ý kiến tham gia về Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu đô thị Bắc Cầu Hàn tại huyện Nam Sách và thành phố Hải Dương.

Kính gửi:

– Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi Trường,
Tài Chính, Công thương, Giao thông vận Tải, Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn;
– UBND thành phố Hải Dương;
– UBND huyện Nam Sách;
– UBND xã An Thượng – thành phố Hải Dương
– UBND xã: Minh Tân, Hồng Phong – huyện Nam Sách;
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1;
– Đại diện nhân dân xã: An Thượng, Minh Tân, Hồng Phong;
– Các tổ chức có liên quan.


Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Công văn số 4786/UBNDVP ngày 30-12-2020 về việc triển khai thực hiện các dự án do Công ty cổ phần tập đoàn FLC nghiên cứu đầu tư trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Sở Xây dựng đã tổ chức lập Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu khu đô thị Bắc Cầu Hàn tại huyện Nam Sách và thành phố Hải Dương.
Căn cứ theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Luật Xây dựng năm 2014, để có cơ sở hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định, Sở Xây dựng đề nghị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài Chính, Sở Công thương, Sở Giao thông vận Tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND thành phố Hải Dương, UBND huyện Nam Sách, UBND xã An Thượng, UBND xã Minh Tân, UBND xã Hồng Phong;
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.1; Đại diện nhân dân các xã: An Thượng,
Minh Tân, Hồng Phong; Các tổ chức có liên quan cho ý kiến đóng góp về
Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu khu đô thị Bắc Cầu Hàn tại huyện Nam Sách và thành phố Hải Dương.

* Hồ sơ Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu khu đô thị Bắc Cầu Hàn tại huyện Nam Sách và thành phố Hải Dương để xin ý kiến đóng góp được gửi kèm theo công văn này và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Hải Dương (https://soxaydung.haiduong.gov.vn).
Đề nghị các Quý cơ quan, đại diện nhân dân các xã An Thượng, Minh Tân, Hồng Phong quan tâm, cho ý kiến. Hình thức tham gia ý kiến bằng văn bản hoặc phiếu góp ý (theo mẫu gửi kèm). Ý kiến tham gia xin gửi về Sở Xây dựng trước ngày 30-10-2021 để tổng hợp, chỉnh sửa.

Sở Xây dựng rất mong được sự quan tâm, phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận :
– Như trên;
– UBND tỉnh (để báo cáo);
– Lãnh đạo Sở;
– Lưu: VP, QHPTĐT, Hương (03b).

Tải file PDF tại đây.