Bảng tổng hợp căn hộ B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm

Liên hệ để biết thêm thông tin: 0976 567 755

Tầng caoTên căn hộHướng cửa đón gió Diện tích
(m2)
Tầng caoTên căn hộHướng cửa đón gió Diện tích
(m2)
Tòa B1 Tòa B2 
2202Tây – Đông Bắc85.122202Đông – Bắc67.00
204Đông – Nam100.87204Đông134.70
206Tây – Nam96.15206Đông-Nam96.15
208Tây134.70208Nam100.87
210Tây – Đông Bắc67.00210Đông – Bắc85.12
3302Tây – Đông Bắc85.123302Đông – Bắc67.00
304Đông – Nam100.87304Đông
306Tây – Nam96.15306Đông-Nam96.15
308Tây308Nam100.87
310Tây – Đông Bắc67.00310Đông – Bắc85.12
4402Tây – Đông Bắc85.124402Đông-Bắc67.00
404Đông – Bắc96.15404Đông67.40
406Đông67.40406Đông-Nam96.15
408Đông – Nam67.00408Đông-Nam100.87
410Đông – Nam100.87410Tây-Nam67.00
412Tây – Nam96.15412Tây67.40
414Tây67.40414Tây- Bắc96.15
416Tây – Bắc67.00416Đông – Bắc85.12
5502Tây – Đông Bắc85.125502Đông-Bắc67.00
504Đông – Bắc96.15504Đông67.40
506Đông67.40506Đông-Nam96.15
508Đông – Nam67.00508Đông-Nam100.87
510Đông – Nam100.87510Tây-Nam67.00
512Tây – Nam96.15512Tây67.40
514Tây67.40514Tây- Bắc96.15
516Tây – Bắc67.00516Đông – Bắc85.12
6602Tây – Đông Bắc85.126602Đông-Bắc67.00
604Đông – Bắc96.15604Đông67.40
606Đông67.40606Đông-Nam96.15
608Đông – Nam67.00608Đông-Nam100.87
610Đông – Nam100.87610Tây-Nam67.00
612Tây – Nam96.15612Tây67.40
614Tây67.40614Tây- Bắc96.15
616Tây – Bắc67.00616Đông – Bắc85.12
7702Tây – Đông Bắc85.127702Đông-Bắc67.00
704Đông – Bắc96.15704Đông67.40
706Đông67.40706Đông-Nam96.15
708Đông – Nam67.00708Đông-Nam100.87
710Đông – Nam100.87710Tây-Nam67.00
712Tây – Nam96.15712Tây67.40
714Tây67.40714Tây- Bắc96.15
716Tây – Bắc67.00716Đông – Bắc85.12
8802Tây – Đông Bắc85.128802Đông-Bắc67.00
804Đông – Bắc96.15804Đông67.40
806Đông67.40806Đông-Nam96.15
808Đông – Nam67.00808Đông-Nam100.87
810Đông – Nam100.87810Tây-Nam67.00
812Tây – Nam96.15812Tây67.40
814Tây67.40814Tây- Bắc96.15
816Tây – Bắc67.00816Đông – Bắc85.12
9902Tây – Đông Bắc85.129902Đông-Bắc67.00
904Đông – Bắc96.15904Đông67.40
906Đông67.40906Đông-Nam96.15
908Đông – Nam67.00908Đông-Nam100.87
910Đông – Nam100.87910Tây-Nam67.00
912Tây – Nam96.15912Tây67.40
914Tây67.40914Tây- Bắc96.15
916Tây – Bắc67.00916Đông – Bắc85.12
101002Tây – Đông Bắc85.12101002Đông-Bắc67.00
1004Đông – Bắc96.151004Đông67.40
1006Đông67.401006Đông-Nam96.15
1008Đông – Nam67.001008Đông-Nam100.87
1010Đông – Nam100.871010Tây-Nam67.00
1012Tây – Nam96.151012Tây67.40
1014Tây67.401014Tây- Bắc96.15
1016Tây – Bắc67.001016Đông – Bắc85.12
111102Tây – Đông Bắc85.12111102Đông-Bắc67.00
1104Đông – Bắc96.151104Đông67.40
1106Đông67.401106Đông-Nam96.15
1108Đông – Nam67.001108Đông-Nam100.87
1110Đông – Nam100.871110Tây-Nam67.00
1112Tây – Nam96.151112Tây67.40
1114Tây67.401114Tây- Bắc96.15
1116Tây – Bắc67.001116Đông – Bắc85.12
121202Tây – Đông Bắc85.12121202Đông-Bắc67.00
1204Đông – Bắc96.151204Đông67.40
1206Đông67.401206Đông-Nam96.15
1208Đông – Nam67.001208Đông-Nam100.87
1210Đông – Nam100.871210Tây-Nam67.00
1212Tây – Nam96.151212Tây67.40
1214Tây67.401214Tây- Bắc96.15
1216Tây – Bắc67.001216Đông – Bắc85.12
12A1302Tây – Đông Bắc85.1212A1302Đông-Bắc67.00
1304Đông – Bắc96.151304Đông67.40
1306Đông67.401306Đông-Nam96.15
1308Đông – Nam67.001308Đông-Nam100.87
1310Đông – Nam100.871310Tây-Nam67.00
1312Tây – Nam96.151312Tây67.40
1314Tây67.401314Tây- Bắc96.15
1316Tây – Bắc67.001316Đông – Bắc85.12
141402Tây – Đông Bắc85.12141402Đông-Bắc67.00
1404Đông – Bắc96.151404Đông67.40
1406Đông67.401406Đông-Nam96.15
1408Đông – Nam67.001408Đông-Nam100.87
1410Đông – Nam100.871410Tây-Nam67.00
1412Tây – Nam96.151412Tây67.40
1414Tây67.401414Tây- Bắc96.15
1416Tây – Bắc67.001416Đông – Bắc85.12
151502Tây – Đông Bắc85.12151502Đông-Bắc67.00
1504Đông – Bắc96.151504Đông67.40
1506Đông67.401506Đông-Nam96.15
1508Đông – Nam67.001508Đông-Nam100.87
1510Đông – Nam100.871510Tây-Nam67.00
1512Tây – Nam96.151512Tây67.40
1514Tây67.401514Tây- Bắc96.15
1516Tây – Bắc67.001516Đông – Bắc85.12
161602Tây – Đông Bắc85.12161602Đông-Bắc67.00
1604Đông – Bắc96.151604Đông67.40
1606Đông67.401606Đông-Nam96.15
1608Đông – Nam67.001608Đông-Nam100.87
1610Đông – Nam100.871610Tây-Nam67.00
1612Tây – Nam96.151612Tây67.40
1614Tây67.401614Tây- Bắc96.15
1616Tây – Bắc67.001616Đông – Bắc85.12
171702Tây – Đông Bắc85.12171702Đông-Bắc67.00
1704Đông – Bắc96.151704Đông67.40
1706Đông67.401706Đông-Nam96.15
1708Đông – Nam67.001708Đông-Nam100.87
1710Đông – Nam100.871710Tây-Nam67.00
1712Tây – Nam96.151712Tây67.40
1714Tây67.401714Tây- Bắc96.15
1716Tây – Bắc67.001716Đông – Bắc85.12
181802Tây – Đông Bắc85.12181802Đông-Bắc67.00
1804Đông – Bắc96.151804Đông67.40
1806Đông67.401806Đông-Nam96.15
1808Đông – Nam67.001808Đông-Nam100.87
1810Đông – Nam100.871810Tây-Nam67.00
1812Tây – Nam96.151812Tây67.40
1814Tây67.401814Tây- Bắc96.15
1816Tây – Bắc67.001816Đông – Bắc85.12
191902Tây – Đông Bắc85.12191902Đông-Bắc67.00
1904Đông – Bắc96.151904Đông67.40
1906Đông67.401906Đông-Nam96.15
1908Đông – Nam67.001908Đông-Nam100.87
1910Đông – Nam100.871910Tây-Nam67.00
1912Tây – Nam96.151912Tây67.40
1914Tây67.401914Tây- Bắc96.15
1916Tây – Bắc67.001916Đông – Bắc85.12
202002Tây – Đông Bắc85.12202002Đông-Bắc67.00
2004Đông – Bắc96.152004Đông67.40
2006Đông67.402006Đông-Nam96.15
2008Đông – Nam67.002008Đông-Nam100.87
2010Đông – Nam100.872010Tây-Nam67.00
2012Tây – Nam96.152012Tây67.40
2014Tây67.402014Tây- Bắc96.15
2016Tây – Bắc67.002016Đông – Bắc85.12
212102Tây – Đông Bắc85.12212102Đông-Bắc67.00
2104Đông – Bắc96.152104Đông67.40
2106Đông67.402106Đông-Nam96.15
2108Đông – Nam67.002108Đông-Nam100.87
2110Đông – Nam100.872110Tây-Nam67.00
2112Tây – Nam96.152112Tây67.40
2114Tây67.402114Tây- Bắc96.15
2116Tây – Bắc67.002116Đông – Bắc85.12