Mặt bằng dự án chung cư CT3 Tây nam linh đàm

Mặt bằng dự án chung cư CT3 Tây nam linh đàm
Mặt bằng dự án chung cư CT3 Tây nam linh đàm

 

Mặt bằng bố trí căn hộ trên tầng điển hình

Căn hộ A (88m2 – 40 căn)

Chung cư CT3 Tây nam linh đàm
Mặt bằng dự án chung cư CT3 Tây nam linh đàm

Căn hộ A’ (93.6m2 – 40 căn)

Mặt bằng dự án chung cư CT3 Tây nam linh đàm
Mặt bằng dự án chung cư CT3 Tây nam linh đàm

                                                                            Căn hộ B (63m2 – 40 căn)

Chung cư CT3 Tây nam linh đàm

Căn hộ B’ (67m2 – 40 căn)

Chung cư CT3 Tây nam linh đàm

Căn hộ C (61m2- 80 căn)

Chung cư CT3 Tây nam linh đàm