Đấu giá quyền sử dụng đất là việc Nhà nước giao quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thông qua phương thức đấu giá công khai, công bằng cho mọi tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ những điều kiện sau đây.

Những vấn đề pháp lý liên quan đến điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất được Luật Thái An tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý điều chỉnh điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất

– Luật Đất đai 2013;

– Thông tư liên tịch 14/2015/TT-BTNMT-BTP;

– Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg.

2. Điều kiện đối với đất đem ra đấu giá

Đất là đối tượng đấu giá phải thoải mãn 2 điều kiện sau đây:

Thứ nhất, đất đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ hai, đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước.

3. Điều kiện đối với cơ quan tổ chức đấu giá

Để có thể đưa đất ra đấu giá thì cơ quan tổ chức đấu giá phải đảm bảo là đã có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đấu giá quyền sử dụng đất là việc Nhà nước giao quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thông qua đấu giá. Ảnh minh họa: Internet

4. Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung về tham gia đấu giá tài sản đồng thời phải đáp ứng các điều kiện riêng về đấu giá QSDĐ. Cụ thể như sau:

Điều kiện chung:

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

– Không phải là người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản hoặc của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá;

– Không phải là người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác;

– Không phải là cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được nêu trong điều kiện trên.

Điều kiện riêng:

Tổ chức, cá nhân phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định pháp luật. Khi được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư thì phải đảm bảo các điều kiện (vốn, kỹ thuật và khả năng tài chính). Cụ thể:

– Đối với tổ chức: đáp ứng các điều kiện về vốn và kỹ thuật

– Đối với hộ gia đình, cá nhân: đáp ứng các điều kiện về khả năng tài chính, trừ trường hợp đấu giá đất đã chia lô (thửa) làm nhà ở.

Ngoài ra, pháp luật còn quy định một số điều kiện như:

– Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá;

– Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá;

– Có hai doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá. Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.