Mặt bằng căn hộ Chung cư Rainbow Linh Đàm

Mặt bằng tầng 2 RainBow Linh Đàm
Mặt bằng căn hộ tầng 2
Căn hộ số 1 RainBow Linh Đàm

Căn hộ số 1 – Tầng 2-21

(Tầng 2,3,5A,6,8A,8,9,10,11,12A,12,15A,15,16A,16,18,19,20,21)
Căn hộ số 2 - RainBow Linh Đàm
Căn hộ số 2 – Tầng 2
Căn hộ số 3 - RainBow Linh Đàm
Căn hộ số 3 – Tầng 2
Căn hộ số 4 - RainBow Linh Đàm
Căn hộ số 4 – Tầng 2
Căn hộ số 5 - RainBow Linh Đàm
Căn hộ số 5 – Tầng 2
Căn hộ số 6 - RainBow Linh Đàm
Căn hộ số 6 – Tầng 2
Căn hộ số 7 - RainBow Linh Đàm
Căn hộ số 7 – Tầng 2
Căn hộ số 7 - RainBow Linh Đàm
Căn hộ số 8
(Tầng 2,3,5A,5,6,8A,8,9,10,11,12A,12,15A,15,16A,16,18,19,20,21)
Căn hộ số 7 - RainBow Linh Đàm
Căn hộ số 9
(Tầng 2,3,5A,5,6,8A,8,9,10,11,12A,12,15A,15,16A,16,18,19,20,21)
Căn hộ số 12 - RainBow Linh Đàm
Căn hộ số 12 – Tầng 2
Mặt bằng tầng 3-21 RainBow Linh Đàm
Mặt bằng căn hộ tầng 3 -> 21
Căn hộ số 2 - Tầng 3-21 Rainbow Linh Đàm

Căn hộ số 2

(Tầng 3,5A,5,6,8A,8,9,10,11,12A,12,15A,15,16A,16,18,19,20,21)
Căn hộ số 3 - Tầng 3-21 Rainbow Linh Đàm

Căn hộ số 3

(Tầng 3,5A,5,6,8A,8,9,10,11,12A,12,15A,15,16A,16,18,19,20,21)
Căn hộ số 4 - Tầng 3-21 Rainbow Linh Đàm

Căn hộ số 4

(Tầng 3,5A,5,6,8A,8,9,10,11,12A,12,15A,15,16A,16,18,19,20,21)
Căn hộ số 5 - Tầng 3-21 Rainbow Linh Đàm

Căn hộ số 5

(Tầng 3,5A,5,6,8A,8,9,10,11,12A,12,15A,15,16A,16,18,19,20,21)
Căn hộ số 6 - Tầng 3-21 Rainbow Linh Đàm

Căn hộ số 6

(Tầng 3,5A,5,6,8A,8,9,10,11,12A,12,15A,15,16A,16,18,19,20,21)
Căn hộ số 7 - Tầng 3-21 Rainbow Linh Đàm

Căn hộ số 7

(Tầng 3,5A,5,6,8A,8,9,10,11,12A,12,15A,15,16A,16,18,19,20,21)
Căn hộ số 10 - Tầng 2-21 Rainbow Linh Đàm

Căn hộ số 10

(Tầng 2,3,5A,5,6,8A,8,9,10,11,12A,12,15A,15,16A,16,18,19,20,21)
Căn hộ số 11 - Tầng 2-21 Rainbow Linh Đàm

Căn hộ số 11

(Tầng 2,3,5A,5,6,8A,8,9,10,11,12A,12,15A,15,16A,16,18,19,20,21)
Căn hộ số 12 - Tầng 3-21 Rainbow Linh Đàm

Căn hộ số 12

(Tầng 3,5A,5,6,8A,8,9,10,11,12A,12,15A,15,16A,16,18,19,20,21)
Căn hộ số 15 - Tầng 2-21 Rainbow Linh Đàm

Căn hộ số 15

(Tầng 2,3,5A,5,6,8A,8,9,10,11,12A,12,15A,15,16A,16,18,19,20,21)

Liên hệ tư vấn: 0976.567.755