[ad_1]

UBND TP.Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất, chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn.

UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định số 805/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, chỉ đạo xử lý sau thanh tra đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất, chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra liên ngành có sự tham gia của các sở, ngành  Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch – Kiến trúc, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an TP, Thanh tra TP, Cục Thuế TP và chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

Hà Nội thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra đối với  các dự án vốn ngoài ngân sách.

Mê Linh là địa phương có nhiều Dự án chậm triển khai.
Mê Linh là địa phương có nhiều dự án chậm triển khai.

Bên cạnh kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, chỉ đạo xử lý sau thanh tra đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất, chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn, đoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm căn cứ quy định pháp luật về quy hoạch, đầu tư, đất đai, nghĩa vụ tài chính… xây dựng nguyên tắc giải quyết đối với các dự án chậm triển khai trên địa bàn Hà Nội, để tổng hợp báo cáo UBND TP. Hà Nội, trình HĐND TP.Hà Nội thống nhất về nguyên tắc tại kỳ họp tháng 3/2022.

Trên cơ sở các nguyên tắc được HĐND Hà Nội thống nhất; các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ có trách nhiệm kiểm tra, kết luận, đề xuất biện pháp xử lý cụ thể đối với từng dự án bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật; tổng hợp, báo cáo UBND TP. Hà Nội  xem xét chỉ đạo xử lý, báo cáo kết quả thực hiện với HĐND TP tại kỳ họp tháng 7/2022.

UBND TP. Hà Nội đã giao UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm rà soát danh sách các dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai tại Kế hoạch 235/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND Thành phố và các dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai phát sinh đến thời điểm kiểm tra trên địa bàn để tổng hợp danh sách các dự án trước ngày 15/3/2022; chủ động phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường để rà soát, tổng hợp, thống nhất số liệu và xử lý.

Trước đó, cuối năm 2021, UBND TP.Hà Nội  đã ban hành quyết định thu hồi 4 dự án do các nhà đầu tư 10 năm không triển khai thực hiện hoặc có văn bản đề nghị trả lại, xin dừng thực hiện dự án (gồm: Khu đô thị mới Prime Group; Khu đô thị mới Vinalines, Khu đô thị mới BMC; Khu đô thị mới Việt Á). Riêng đối với dự án khu đô thị mới Vinalines, UBND Thành phố đã có chỉ đạo tạm dừng việc thực hiện quyết định thu hồi 12 tháng do có khiếu nại, kiến nghị của nhà đầu tư.

[ad_2]